Regulamin FizjoPet - FizjoPet - Centrum Rehabilitacji Zwierząt

Regulamin FizjoPet

REGULAMIN OGÓLNY

CENTRUM REHABILITACJI ZWIERZĄT FIZJOPET

 1. Przed skorzystaniem z usług Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET zlokalizowane jest w budynku przy ul. Barniewickiej 104, 80-299 Gdańsk.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym jest HYCON Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, Barniewicka 104, NIP:5842519277, KRS 0000197208 prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 50.000 zł wpłacony w całości.
 4. W Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET wykonywane są usługi zoofizjoterapeutyczne dla małych zwierząt (np. psy, koty).
 5. Pracownicy Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenie usług zoofizjoterapeutycznych.
 6. Rejestracja na zabiegi zoofizjoterapeutyczne (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00) odbywają się telefonicznie lub za pomocą formularza poczty elektronicznej na stronie fizjopet.pl.
 7. Centrum Rehabilitacji Zwierząt nie wykonuje usług bez wcześniejszej rejestracji.
 8. Zabiegi wykonywane są w godzinach:
 • dni powszednie: 8:30-12:30 i 16:30-20:30
 • sobota: 8:30-12:30
 1. Usługi w Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET są odpłatne. Aktualne ceny usług określone są w cenniku dostępnym w siedzibie Centrum.
 2. Za usługi świadczone w Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET płatności można dokonać gotówką lub przedpłacając przelewem na konto.
 3. Płatność za zabiegi wykonywana jest po każdym zabiegu lub jako przedpłata za serię zabiegów (Karnet na zabiegi). Przedpłata za 10 zabiegów upoważnia do 11-go zabiegu gratis.
 4. Wykupując zabiegi w karnetach, od 3 karnetu (ten sam zakres terapii) przysługuje Państwu rabat stałego klienta w wysokości 10% na zabiegi wykonywane w ramach dotychczasowych karnetów.
 5. Na żądanie wystawiane są Faktury.
 6. Zakup usługi Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 7. Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia zwierzęcia i właściciela, ze względu na zatajenie lub brak rozpoznania istnienia choroby ukrytej np.: padaczka, wady serca (np. rozrusznik), choroby onkologiczne, problemy psychiczne, wymioty, biegunka, ostre infekcje wirusowe i bakteryjne.
 8. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegów fizjoterapeutycznych oraz na konsultacje reguluje należność wg cennika dostępnego w rejestracji Centrum.
 9. W razie niemożliwości zgłoszenia się na umówione i nie rozpoczęte zabiegi fizjoterapeutyczne oraz konsultacje Pacjent ma obowiązek poinformowania o tym niezwłocznie telefonicznie lub za pomocą SMSa na numer 602212658.
 10. Pacjent, który jest umówiony na pierwszą wizytę proszony jest o dostarczenie posiadanej dokumentacji weterynaryjnej.
 11. Podczas pierwszej wizyty właściciel pacjenta zobowiązany jest przedstawić:
 • aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie (nie starsze niż 12 miesięcy),
 • aktualne szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym (nie starsze niż 2 lata),
 • potwierdzone w książeczce zdrowia odrobaczenie (nie starsze niż 3 miesiące).
 1. Ustalona godzina zabiegów fizjoterapeutycznych jest przybliżoną godziną ich rozpoczęcia, prosimy o przybycie z 10 minutowym wyprzedzeniem w celu przygotowania do zabiegu.
 2. Godzina rejestracji nie zawsze jest godziną wejścia pacjenta do gabinetu. Wynika to z czasu, który dopasowujemy indywidualnie do potrzeb pacjenta.
 3. W przypadku spóźnienia się na zabiegi fizjoterapeutyczne z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą nie zostać wykonane lub zostać skrócone o czas spóźnienia.
 4. Odwołanie zabiegu fizjoterapeutycznego jest możliwe z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie lub SMS-em na numer 602212658.
 5. Zabiegi nieodwołane co najmniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem są traktowane jako wykorzystane i nie przysługuje zwrot ich kosztów. W przypadku bieżni wodnej koszt nieodwołanego zabiegu wynosi PLN 30,00. Opłata może zostać anulowana w przypadku zaistnienia gwałtownego zjawiska pogodowego lub udokumentowanego nieprzewidzianego zdarzenia drogowego uniemożliwiającego dojazd do Centrum.
 6. Wizyta, której termin został zmieniony i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 7. Serie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, terapii specjalnych, pakietów w postaci karnetów należy zrealizować w okresie określonym na karnecie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od pierwszego zabiegu. Po tym czasie niewykorzystana część lub cały karnet traci ważność.
 8. Po upływie okresów ważności o których mowa w punkcie poprzednim niniejszego regulaminu Posiadacz nie może żądać od Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET wykonania usługi, do której karnet uprawniał.
 9. Za niewykorzystany karnet nie przysługuje zwrot kosztów. W terminie obowiązywania karnetu istnieje możliwość (za zgodą Centrum) zmiany zakresu usług objętych karnetem.
 10. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia pacjenta na skutek zabiegów przeprowadzanych przy niewłaściwej lub przy braku diagnozy weterynaryjnej. Nie zastosowanie się do zaleceń zoofizjoterapeuty również wyklucza odpowiedzialność Centrum.
 11. Za przedmioty pozostawione bez opieki Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Właściciele Pacjenta ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez zwierzą w Centrum oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
 13. Właściciele Pacjenta zobowiązani są do zachowania czystości w sąsiedztwie Centrum (odchody, niedopałki papierosów). Centrum jest upoważnione do obciążenia właściciela kosztami sprzątania w zastępstwie.
 14. Na teren Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie w stosunku do zwierząt.
 15. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować pisemnie na adres Centrum.
 16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum Rehabilitacji Zwierząt FOZJOPET są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.